Primele licăriri – Prima școală a satului

[WD_Button id=392] [WD_Button id=392]

Viața de provizorat dusă de truditorii acestor dealuri și munți i-a ținut într-o permanentă fluctuație, nepermițând o stabilitate cât de relativă a acestora. Emigrarea în vremuri de liniște, revenirea și chiar imigrarea în vremi de restriște, a fost și a rămas specifică de-a lungul anilor pentru muntenii acestui sat. Determinat de cele de mai sus, așezarea nu se înscrie în rândul localităților stabile. Documentele îndepărtate nu sunt darnice, nu ne citează. Anul 1800 este stabilit ca anul înființării parohiei.1 Este cunoscut că, în urma unirii cu Roma, Blajul devine un centru al suflului național românesc, iar în 1733, inimosul episcop Inocentie Micu Klein întocmește acea conscripție în care Tranișul nu este pomenit. Având în vedere că ne găsim în imediata apropiere a satului Morlaca, parohie unită, economic ființăm alături de acest sat. În 1755 se pomenește de un district greco-catolic. Nu suntem pomeniți nici ulterior, în complexul de măsuri luate de către împărăteasa Maria Terezia. Din documentele vremii rezultă că, împărăteasa, în dorința de a înlătura decadența și neștiința la care au ajuns popoarele prin dominația îndelungată a turcilor și apreciind necesitatea pregătirii pentru războaie a unor ostași deștepți, a manifestat o deosebită atenție înființării școlilor, dispunând a se ridica școală în fiecare comună.

În „Regulamentul națiunii ilirice” din 27 septembrie 1770, partea a X-a, paragarful 65, se spune: „din partea reginei s-a emis dispozițiuni către toate autoritățile, ca în comunele în care sunt în stare a întemeia și susține școale, să se adreseze acelor autorități care au dat nu numai tot sprijinul, ci a se interesa cu de-adinsul ca atari instrucțiuni să se realizeze”2

Legea școlară „Ratio educationis”, aprobată în 1777, asemenea dispune înființarea de școli în toate comunele „ca fiecare națiune să fie instruită prin școalele sale naționale”. „Ratio educationis” dispune ca „în fiecare comună unde se află 60 de familii, să se ridice școală și să se pună învățător.”3

Trecerea la aplicarea practică în Transilvania a prevederilor legii „Ratio educationis” se încearcă a fi realizate abia sub Iosif al II-lea, prin „Norma Regea”, în 1781. Până la această dată nu este citată existența școlii, fie că erau atât de săraci încât nu erau capabili a întreține un învățător, dar mai mult ca sigur că erau atât de dispersați, încât nu întruneau 60 de familii într-o vatră stabilă și concentrată a satului.

Răscoala țăranilor iobagi din 1784 de sub conducerea lui Horea, Cloșca și Crișan marchează un suflu înnoitor în viața țăranilor din Transilvania. Încă de la începutul acestei răscoale, împăratul Iosif al II-lea a trimis în Transilvania o comisie cu însărcinarea de a studia cauzele răscoalei. Minimalizând cauzele economice, autoritățile atribuie revoluția în mare măsură stării de înapoiere culturală a națiunii române. Martiriul lui Horia, gemetele și sângele iobagilor români au pătruns până acolo sus, până acolo unde grofii și împăratul își clădeau palate din sudoare și nedreptate.

Duhul lui Horea trăia în sufletul plin de speranță a celor obidiți, precum înspăimânta totodată pe cei ce numai la gândul că s-ar ridica un nou Horea, trăiau zile de groază. Scriitorul Szilagyi Ferencz în cartea sa „A Horia vilag Erdelyben”4, spune că imediat după revoluția lui Horea, cancelaria imperială din Viena a propus înființarea de școli în Munții Apuseni „pentru a se putea crește, din acei oameni care seamănă cu fiarele răpitoare, cetățeni.”5

Împăratul Iosif al II-lea a scris cu mâna proprie următoarea rezoluție: „școalele sunt desigur trebuincioase, dar faptul că locuințele lor sunt risipite prin munți îngreunează și împiedică chiar atingerea rezultatului; spre cultivarea acelor fiare răpitoare ar fi fost tot atât de folositor dacă stăpânii valahilor ar umbla pentru un timp oarecare ei înșiși la școală, unde și-ar câștiga principii mai bune.”6

E vremea în care Gheorghe Șincai cutreieră satele ardelene, înființează școli, instruiește învățători și poartă sufletul înnoitor a originii noastre latine. Împăratul, cunoscător al Transilvaniei, recunoaște indirect, prin aluzia la locurile răsfirate prin munți, însăși viața grea a națiunii valahe, dar în gândul lui, cu siguranță ar fi voit să desființeze aceste cuiburi înfipte în eternitatea granitului și a bazaltului din Apuseni. N-a fost posibil, nici împărați și nici vremi n-au putut smulge de pe aceste piscuri piloanele înfipte de către viteazul popor al agatârșilor.

Influența negativă a aristocrației îl va duce pe împărat să revoce condițiile materiale „Revocațio ordinatianum”. Au rămas valabile și pe mai departe decretele referitoare la cultul și instrucțiunea poporului, dar fără să fie însoțită de condițiile materiale necesare pentru viață și puterea de afirmare politică. Ceea ce „împărații nici nu vor și nici nu pot” s-a găsit în sufletul lui Șincai și a ideii pe care a reprezentat-o, s-a găsit în inima poporului român dornic de libertate, de cultură, de viață mai bună, de afirmare.

Anul 1800 marchează înființarea parohiei greco-catolice. Acest act înseamnă un pas înainte. Atestă în primul rând o populație stabilă, o comunitate nu destul de numeroasă, însă, deoarece așa cum citează Sematismul de la Blaj din 1900, „Tranișul, deși era parohie înființată încă de la anul 1800, paroh propriu nu a avut, ci totdeauna a fost alăturat la Vișag”. Parohia din Vișag ia ființă și ea tot în 1800, așa că în afara unei baze materiale mai bune, nimic nu i-ar putea asigura prioritate. Nu se clădește nici casă parohială, așa că, singura instituție rămâne biserica, dar care era deservită de preotul din Vișag.

Existența încă din epoca iosefină a școlii din Morlaca, stabilește că Tranișul încă nu avea școală în perioada respectivă, dar distanța relativ mică de la Traniș la Morlaca favoriza pe cei care ar fi dorit o instruire, mai ales că în această perioadă se dezvoltă în Morlaca districtul protopopesc greco-catolic care, spre fericirea împrejurimilor, este condus de către oameni de suflet, ca cel al familiei Pop. Trebuie remarcată activitatea inimosului protopop Ananie Pop, care a administrat protopopiatul Morlaca, între 1857-1893. Înscriindu-se în rândul oamenilor luminați ai vremii, este cel ce coordonează și mobilizează masele pentru construirea de biserici și de școli. În mod deosebit, trebuie remarcată stăruința protopopului Ananie Pop, care a înțeles rolul său istoric pus în slujba maselor. Dacă ne gândim că e vremea în care contele Nicolaie Wesselenyi, om cu vederi democrate, scria în Kolosvary Hirado: „Acei care cer școli pentru poporul român de la sate, voiesc nefericirea lui, căci deșteaptă întrânsul dorințe și aspirațiuni necunoscute până acum lui.”

Existența parohiei în 1800, dar organizarea unei școli mult mai târziu, poate fi interpretată prin îndemnul pe care-l dădea câte un funcționar preoților de a nu instrui pe țărani, deoarece aceștia le vor lua pâinea fiilor lor (popia sau dăscălia). Această familie Pop a știut să se înscrie în realitățile sociale ale vremii, să conducă acțiuni în folosul celor cu care conlucrau. Nu voi face un istoric al familiei Pop, dar se cuvine a remarca următoarele: un Ananie Pop este constructor de școală și biserică în Traniș, un Virgil A. Pop este îndrumător și prieten al țăranului obidit din Traniș, în perioada anilor de după primul război mondial, sprijinitor al reformei agrare și a refacerii școlii, un Victor Pop este preotul satului și îndrumătorul său în perioada ocupației hortyste, omul huiduit de către hortysti pentru deosebitul său atașament față de sat, sau un Valentin Pop, învățător la școala din Vale, în perioada anilor 1940-1944.

Străbătând drumul de cercetare deschis către lucrările:

– Date și documente cu privire la istoricul școalelor române din Bihor, de Niculaie Firu

– Istoria învățământului românesc din Transilvania până la 1800, de Niculaie Albu

– Istoria școlilor românești din Transilvania, între 1800-1867, de Niculaie Albu, cu tot regretul, evidențele nu consemnează nimic în legătură cu Tranișul, sunt sărace relatările și în cea ce privește existența unor școli în satele din jur. Negreni-, școală înființată la 19 aprilie 1816 și Morlaca, citată cu mănăstire-școală, înainte de 1747.

Pentru a elucida primele forme ale școlii, citez7: „În majoritatea satelor locuite de români, și situația nu era cu mult mai bună nici la unguri, pentru populația românească, cititul și scrisul, în special ultimul erau lucruri necunoscute. Vina nu era a lor ci a magnatului ungur căruia-i convenea această situație. Proprietarul nu făcea nici o concesie supușilor, pentru el nu existau, de multe ori nici sărbători, la care poporul ținea așa de mult. I-a lăsat doar duminica, pentru reculegere și școală. Dascăl era însuși preotul. De altfel, locul școalelor și natura învățăturilor ce le preda, îl indicau numai pe el. Trecerea de la liturghie la „școală” se făcea aproape pe nesimțite. Pășea în ușa altarului și le citea Cazania. Urma apoi rostirea rugăciunilor și cântărilor liturgice. Preotul punea, pe urmă, pe bărbați, femei și copii să spună colectiv rugăciunile. După ce le rostea pe toate, le recita o rugăciune nouă, o explica în înțelesurile ei adânci. O mai recita o dată preotul, iar după el, mai timid o murmura și poporul și apoi de atâtea ori până o știau. Când credea că o știu aproape toți, întreba mai întâi pe cei bătrâni, apoi pe cei tineri și pe copii, la urmă de tot și pe femei. Terminând cu rugăciunile, în explicarea cărora nu uita propovăduirea credinții creștine, strămoșești, începea învățarea cântărilor bisericești, a răspunsurilor liturgice. Aceasta a fost școala din biserică, spre deosebire de cea din tinda ori chiar grădina bisericii. Ultima, după cum o arată numele, nu se mai ținea în biserică, natural vara și pe timp frumos, ci afară. Preotul răzămat de ușă, iar creștinii înaintea bisericii, pe iarba verde, sau sub șopron, ori sub streașina bisericii îi învăța dogmele religiei printr-o metodă vie, simplă și directă… Și ca turma să tragă nu numai învățături pur religioase, ci și practice, nu de puține ori preotul își exemplifica pildele și sfaturile cu întâmplări din viața lor de toate zilele. Scrisul și cititul, cerând prea mult timp și trudă, le învățau numai aceia care se hotărau a sluji în calitate de cantor sau dieci.”8

Înființată în 1800, parohia, socot că până la construirea școlii, în special, s-a acționat prin tipul „școlii de la vecernie” sau a „școlii de duminică”9. „Tineretul era obligat să învețe rugăciunile; cei care nu știau obișnuitele rugăciuni de toate zilele nu se puteau cununa. Cu prilejul logodnei, viitorii miri dădeau cu adevărat examen la care asistau bătrînii mai de seamă ai satului”.

Citând același izvor (pag. 24), rezultă preocupare Blajului pentru dezvoltarea învățământului. „Spre sfîrșitul vieții sale, episcopul Bob se vede a fi fost pătruns pe deplin de importanța învățămîntului de masă, căci manifesta o deosebită grijă pentru ridicarea culturală a țărănimii. Ordinul său circular dat la 27 oct. 1826 și reînoit în anul următor, conținea un serios advertisment dat protopopilor săi și prin ei preoților „care nu vor deschide case de școală în eparhia sa”.

Sinodul din 1833 a episcopiei greco-catolice de la Blaj, în punctele 8, 9, 10 prevedea:

În fiecare parohie, de nu e dascăl prin c. Prptopop împreună cu înțelegerea poporenilor, bărbat harnic să se orînduiască dascăl, carele de toamna până primăvara pruncii și pruncuțele satului să-i adune în casa cea de școală, sau de nu e școală și cu ceva greutate în casa sa să-i învețe: 1) rugăciunile, 2) poruncile, 3) tainele în folosul lor și cele ce sînt a religiei, 4) pe cei mai deștepți să-i depindă în cunoașterea literelor și a aritmeticii, iar unde nu este dascăl dregătoria aceasta să o îndeplinească cantorul… Unde nu e casă de școală protopopii să ceară (cerce) pe posesorii locului a da loc și ajutoriu și să silească pe poporeni ca să facă, precum și ceva ajutoriu spre încălzirea școalei și a dascălului să dea precum le vor fi stările împrejur”.10

Decretul împărătesc nr. 2236/1823, în care monarhul ordonă „să se ridice școale elementare (primare-sătești) în toată Transilvania, punînd în sarcina domnilor de pămînt ridicarea lor prin cedarea unui teren potrivit pentru școală, lemne pentru construirea lor și sprijin pentru plata învățătorului, cît și revenirea nr. 6813/1856, care menționa că: 1) fiecare comună bisericească, în care nu se află ridicată școală proprie strîns se îndatorește ca în termen de un an de la primirea acestui ordin să-și ridice casă de școală proprie, locuință pentru docendele comunal și edificiu de economie pe seama acestuia.”11

După revoluția din 1848, investigația guvernamentală din 1858 analizează situația învățământului: „Dacă există peste 100 de școli unite, al căror început poate fi fixat în primele decenii ale sec. al XIX-lea, în comitatul Clujului se atestă o slabă situație a învățământului”, fapt ce reiese din rapoartele protopopilor, între care este citat și Ananie Pop de la Morlaca. Nu pot să nu-mi opresc gândurile în fața memoriei acestui om care a fost Ananie Pop. Gheorghe Barițiu, apostrofând preoțimea pentru păcatele ei scria: „preoții odinioară își puneau sufletul pentru turma lor, dar astăzi cei mai mulți numai o tund și-o mulg fără grija pășunii”. Construcția de biserici și de școli în tot districtul Morlăcii, realizate între 1857-1893, sunt dovezi a grijii pentru „pășunea turmei sale”, pentru „pășunea unor turme” obidite și sărace, dar conduse spre poieni și izvoare de un suflet luminat.

Cu deosebită emoție am parcurs Sematismul de la Blaj din 1900. Din rândurile sale m-am oprit la paginile 416-417, reținând:

În 1733, în cadrul conscripției Klein, parohie n-a existat – aparține de Vișag, parohie înființată tot la 1800, biserică din lemn din 1854, școală din 1872. Despre Traniș, la pagina 417, se stabilesc următoarele date: Traniș (Tranyis) parohie înființată la anul 1800, biserică din lemn din 1858 în onoarea Sfinților Arhangheli. Matricole are de la 1857. Școală de lemn din 1862.

Remarc că, în 1900 numele satului în documentele de stat este Tranyis și numai mai târziu se urmărește înstrăinarea în Tranyios.

Existența ca parohie atestă însăși existența ca localitate bine conturată încă din 1800. Cu toate că administrativ este citată mai târziu. Prin construirea bisericii în 1858, înțelegem construirea a celei ce există și în prezent. Prima (?) biserică a existat și înainte de revoluția din 1848, lucru atestat de o inscripție aflată pe Penticostarul de la biserică: „Această sfântă carte fiind răpită cu ocazia revoluției lui Kosuth în anul 1848, cînd tulburători au prădat și biserica arzînd-o și aprinzînd mai tot satul Tranișului, iar eu cu mila lui Dumnezeu cumpărînd-o de la un revoluționar maghiar am propus ca iară să o intorc la sfînta biserică de unde au fost răpită.

Apoi acuma cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru a-mi împlini propusul o trimit prin cantorul din Traniș, Surdu Ioan, umilitul rugîndu-ne de atît puternicul Dumnezeu să ne apere nația noasrtă română de primejdia cu care era amenințată în anii revoluției trecute”. Semnează Palladi Niculaie, parohul Borodului greco-catolic și protoprezbiter pe Crișul Repede. 1851 februarie 26.

Această notiță este scrisă de la nr. 1-10 cuprinzând câte un rând de scrisoare pe fiecare pagină.

Apelând la documentele orale, precum și la materialele stabilite în cele două lucrări: Avram Iancu de Silviu Dragomir și Horea Ursu, rezultă că inscripția de pe Penticostar este veridică.

– A existat o biserică așezată mai în vale, spre răsărit de cea de azi, care a fost incendiată de armatele maghiare.

– Actuala biserică este construită în 1858, fapt ce dovedește situația materială slabă a sătenilor care rămân 10 ani fără biserică.

– Parohia, indiscutabil, a ființat și în această perioadă, mai ales că, în 1851, Tranișul are propriul său cantor, în persoana lui Surdu Ioan, cel care aduce Penticostarul restituit de către preotul din Borod.

Școala este construită din lemn în 1862 și existența lui Surdu Ioan în calitate de cantor în 1851 ne duce cu gândul de a-l fixa ca primul învățător, care funcționează într-un local propriu construit pentru școală.

Noi n-am avut înainte de 1944 preot propriu, de aceea era nevoie de un cantor care să suplinească lipsa preotului, fapt ce solicită o oarecare instruire. Discutând cu actualul cantor, Han Ioan, am reținut că prin 1930 a venit un moșneag de prin părțile Bihorului, care căuta averea învățătorului Surdu. Averea n-a mai aflat-o, a trăit un timp din mila satului, a decedat la casa lui Cioban și a fost îngropat, la fel din mila satului, în cimitirul din Traniș. Așa a fost dat, ca un fiu sau un nepot al celui care a fost primul învățător al școlii din sat să se întoarcă sărac, ca și înaintașul său, în satul acesta de munte, de unde Ioan Surdu pleca vara în Bihor la secerat de grâu, iar iarna, într-o cameră cu lut pe jos, în îmbrățișarea vântului de pe Vlădeasa, la căldura focului din vatră, căci lemne cel puțin avea, buchisea cu pruncii satului, el, cât știa, și ei, cât puteau.

În cartea „Psaltirea prorocului David” tipărită la Sibiu în 1857, se face o mențiune cu privire la revoluția din 1848 de către Simion Handra, care poate fi stabilit ca un al doilea învățător al satului.

Școala a fost construită spre miazăzi de actuala școală, în locul de la Răstignire, de la fântâna lui Burghi spre Vișag, pe dreapta, lângă drum, la o distanță de cca 50 de m. Formată dintr-o singură cameră cu tindă și târnaț, a existat până în 1912, când s-a dărâmat sub povara anilor, a zăpezii și a lipsei de îngrijire.

Între 1912-1919 satul rămâne fără local de școală. Discutând cu unii bătrâni, îmi spuneau: eu nu știu carte că-s de pe vremea când s-o înhâit școala. În afara celor doi învățători citați nu am găsit posibilitatea de a stabili alte nume până în 1884, când își începe activitatea de cantor docente Pop Iosif, care a funcționat până în 1907. Născut în 1868, în Săcuieu, urmează cursurile preparandiei de la Blaj și, la 16 ani, își începe activitatea.

Nu se știe dacă Pop Iosif este urmașul direct a lui Handrea, dar mai persistă amintirea că la încadrarea lui a fost mare animație. Unii susțineau pe un alt dascăl, însă cuvântul hotărâtor l-a dat șchiopul lui Botra, care „răsucindi-și părul după ureche s-o suit pe un dâmb din sus de biserică și luând pe Iosivea de mână a strigat: ăsta-i de-al nostru, mă, că doar și el știe zice de două ori: doamne miluiește-ne!”12

Reiese că a primat înainte de toate faptul „că era de-al nostru”. Șchiopul lui Borta n-a greșit, tânărul adolescent și-a servit satul ani îndelungați, așa cum a știut, așa cum a putut, a fost totuși trănișan, cu sufletul în satul său, până aproape de cel de-al doilea război mondial. Pop Iosif a funcționat neîntrerupt până în 1907, când, în virtutea legii Apponyi, a fost scos, deoarece n-a predat destul de bine limba maghiară. După el urmează Gordan din Bologa și apoi Pop Vasile, amintit în sat sub numele de „Hornu”, care funcționează până în 1912, când se dărâmă școala.

După 1907, Pop Iosif rămâne totuși conducător spiritual al satului, încă din 1906 îl găsim semnând și ca primar, fiind primul primar cunoscător de carte, cei de dinaintea lui folosindu-se de răvaș (răboj). În calitate de primar, conduce sătenii la construirea unui local din fondurile parohiei, pe care reușește să-l termine în 1918, dându-i-se destinația de crâșmă. În 1918 localul este transformat în școală și Iosif Pop revine ca învățător în școala de pe deal, singura școală din sat, care avea în față sarcina luminării sătenilor din Traniș. Localul este improvizat și așa rămâne până în 1933, când se fac unele amenajări, la care județul contribuie cu 10.000 lei, comuna cu 1.000 lei, iar sătenii prin contribuție directă de bani, materiale și muncă cu 93.450 lei.13 Starea localului rămâne însă necorespunzătoare și în anul 1965 este demolat, iar locul său este luat de actuala școală, formată din 2 săli, coridor pentru recreație, birou, sală pentru material didactic și locuință pentru învățători. În școala de pe deal, învățătorul Pop Iosif, după ce urmează unele cursuri de calificare, rămâne omul de bază al școlii, funcționând până în 1935, când se pensionează.

În 1927, poposește pe aceste meleaguri tânărul învățător Ilie Preda, venit tocmai de la Bechet. Se căsătorește cu Nastasia Borta, dar o boală îl răpește mult prea devreme. Amintiri plăcute își leagă de școală și de sat Chiorean Pancrațiu, Stoica Gheorghe, Maria Șiancu, Neagu Iulian, Pașcalău Ioan, Pășcalău Nastasia, care au funcționat ca învățători până în 1940, Viski Ernest, Kakasy Zoltan, Bede Deneș, Iolanda și Grigore Cubleșan, Ana Nemeș și Elisabeta Băltan, învățătorii anilor 1940-1948 și apoi Popa Ioan, Marina Vasile, Giurgiu Alexandru și Victoria, Popa Lucreția și Pașcalău Viorica, Spătaru Maria, Mereu Ana, Merca Maria, Popa Aurel, Resteman Liviu, Pașcalău Costică, Vaida Nastasia, Petru Emil, Vlaicu Veronica, Potra Felicia, Molnar Anica și actualii învățători Maria Potra și Pașcalău Augustin. Aceștia, unii calificați, alții necalificați, și-au adus aportul la instruirea tinereilor generații. Se cuvine ca fiecăruia să i se aducă recunoștință în măsura în care și-au îndeplinit datoria.

Războiul a distrus mare parte din arhiva școlii. În 1944 autoritățile hortyste au dispus evacuarea arhivei. Nu se știe cum a fost dusă, cât și ce materiale au existat, dar subsemnatul, ostaș voluntar al „fixului”, am putut recupera o raniță de materiale pe care le-am readus la Traniș de la Poieni. Multe erau rupte, distruse, arse, din cele în limba maghiară (anii 1940-1944) nu mai era nimic, așa că…1848 ne-a lăsat fără biserică, iar 1944 fără de arhiva școlară. Am rămas însă băștinașii acestor meleaguri, cu gândurile noastre, cu hotărârea noastră de-a ne ridica de fiecare dată ca pasărea Pheonix.

1 Sematismul de la Blaj din 1900, opis citat.

2 I. Vuia- Op. cit., pag. 43 – după Date și documente cu privire la istoricul școlilor române din Bihor-Arad, 1910, de Nicolaie Firu.

3 Dr. Gheorghe Popovici, Istoria românilor bănețeni, Lugoj, 1904, pag. 336.

4 Szilagyi Ferencz- A Horia vilag Erdelyben, Budapesta, 1872

5 Op. cit.

6 I. Sterca Șuluțiu, Biografia lui Avram Iancu, Sibiu, 1895, pag. 25.

7 Nicolaie Albu, Istoricul învățământului românesc din Transilvania până la 1800, pag. 119.

8 Nicolaie Albu, Op. cit. După: „Monografia școlii din Branișca-Bicău de Nicolaie Bembea, Sibiu, 1907, pag. 13.

9 Istoria școlilor românești din Transilvania între 1800-1867, pag. 16.

10 Ibidem.

11 Ibidem.

12 După relatările lui Negru Ioan.

13 Eugen Dunca, Administrația românească în județul Cluj.

Școala din Vale

Distanțele mari ce trebuiau parcurse până la școala din deal au aprins în sufletele celor din cătunul Dealul Mincii, Avrămești și mai ales Vârtoapele și Merișor năzuința de-a avea și ei o școală mai aproape, acolo, jos, în vale, zis doar aproape, deoarece și așa distanțele au rămas între 3-7 km pentru cei ce gravitau la viitoarea școală. Gândul lor a constituit o veșnică problemă până după 1928, când se pun premizele înființării școlii.

Mutarea centrului politic al satului, prin alegerea ca primar a lui Negru Ioan-Făniuc, aprinde din nou flacăra speranței. După 1937 se trece efectiv la acțiune. Școala este amplasată pe terenul pe care Negru Ioan îl cumpărase de la Tischiler, încă în 1922. Om cu dragoste pentru cartea pe care a învățat-o ca autodidact, deoarece cei 6 copii ai bătrânului plutaș Făniucu nu prea avuseseră parte de școală, primarul cedează în mod gratuit terenul de cca. 40 de ari, iar grija și dragostea sătenilor ridică din bârne de fag o sală de clasă mare, mare cât o zi de vară, de 7/12 m, cu un antreiaș și un birou de 4/4 m.

Clădirea, deși terminată în 1939, rămâne fără de învățător până în octombrie 1940 când tânărul absolvent Egri Ludovic și inimosul învățător Valentin Pop deschid cursurile școlii, care va rămâne temelia celei ce în anii noștri a devenit școala și internatul din Traniș.

Anii ocupației hortyste, ani de grea opresiune morală, ani de mizerie și război, pe linie de învățământ, au constituit pentru acest grup de sat totuși un început minunat de școlarizare, de apropiere de carte, de cultură și asta datorită învățătorilor Egri, între 1940-1942, Pop Valentin, 1940-1944, învățătorul cu o deosebită măiestrie în predare, inimos și apropiat de popor, învățătorul care pe drumul Domoș-Huedin-Traniș, parcurs de cele mai multe dăți cu piciorul, plănuia lecții frumoase și în cuvântul lui aducea în familiile celor pe care-i vizita cuvântul năzuinței despre mai bine, a zilelor ce n-au întârziat a se adeveri. L-am întâlnit pe învățătorul Pop Valentin îmbrățișând în privirea sa ce mai rămăsese (soclul) din fosta lui școală.

Plini de emoție, retrăia zilele parcurse și, lăsând mașina în grija fiilor săi, a parcurs pe jos kilometri de drum din Traniș, întâlnind în cale zeci din acei cărora le-a deschis drumul spre carte. Veșnicul tânăr învățător a admirat școala și condițiile noi de la Traniș și, la rândul meu, am înțeles apostolatul învățătorilor Pop Valentin, Egri Ludovic și Viskyi Ernestin, oameni care în vremi tulburi au adus limpezime în sufletul acestor săteni și ca unul care am trăit bucuria de a fi fost lăsat să predea câte o lecție ori de câte ori veneam acasă ca elev normalist, i-am strâns cu deosebită stimă mâna celui ce în această școală mi-a fost instructor și predecesor.

Clădirea lovită de ciupercă, a fost demolată în 1964, învățătorii au plecat în alte părți, ctitorii ei, Ioan și Berta Negru, au plecat și ei pe drumul veșniciei, acolo sus lângă bisericuța moțească, dar amintirea lor a rămas veșnică prin tot ce-au dat, prin tot ce-au sădit, prin drumul ce l-au deschis școlii, înfăptuind cu dragoste și abnegație dorința sătenilor de-a avea și ei o școală jos, în vale.

Vara anului 1944 cantonează în școală un pluton de grăniceri hortysti, care reușesc să distrugă mobilierul, padimentul și chiar geamurile. În octombrie 1944, am schimbat arma cu creionul și, adunând în 7 clase 109 elevi, am pornit pe un drum greu de refacere a localului și de realizare a școlarizării.

Greutățile cauzate de război, conștiința înapoiată a multor părinți, nevoile materiale imediate mă întâmpinau zi de zi cu noi și noi probleme, pe care cu ajutorul foștilor mei ortaci din batalionul fix am încercat și atât cât cei 22 de ani ai mei mi-au permis. Pe acest drum spinos școala din Traniș s-a renăscut cu tot ce țara înfăptuia, școala a devenit tot mai mult copilul drag al satului și satul și-a găsit împlinirea de atâtea ori prin școală.

În 1945-1946 a mai funcționat ca învățător suplinitor Romul Lazea, absolvent de gimnaziu, care cu străduința sa și-a adus aportul la luminarea generației ce se ridica. Anul 1946 aduce pe aceste meleaguri pe Butnaru Iulia, învățătoare tânără cu elan și dragoste de muncă, care va rămâne peste trei decenii sufletul școlii din Traniș, ortacă a tot ce Tranișul, prin dascălii săi, și-a înfăptuit. Prin grija subinspectorului de plasă, Aurel Tulbure, școala este încadrată din 1 septembrie 1946 cu două posturi de învățători, fiind titularizați Negru Aurel și Butnaru Iulia.

Reparându-se distrugerile cauzate de grăniceri, în toamna anului 1946 școala este cuprinsă de incendiu și în miez de noapte cei doi învățători, însoțiți de vecinii Hanga Simion, Florea Iosif și Negru Ioan salvează clădirea ca apoi… cei ce din salarul lor abia își cumpărau două vici de mălai, pornesc la refacerea școlii, cu ajutorul benevol al satului și mai ales pe împrumuturi ce le-au plătit din propriul lor salar.

Reforma învățământului din 1948 n-a găsit în Traniș condiții de trecere la învățământul de 7 ani. Școala a rămas cu primele 4 clase până la 1 noiembrie 1949, când ia ființă clasa a V-a cu 26 de elevi. Învățătoarele Negru Iulia și Sîmpetrean Nastasia lucrau la clasele I-IV, iar învățătorul Negru Aurel devine profesorul universal al clasei a V-a. Lipsa de local determină instalarea sălii de clasă în locuința familiei învățătorului, iar ușa sălii de clasă rămâne pentru un oarecare timp prima tablă pe care viitorii tehnicieni Tulbure Gheorghe, Negru Aurel, Pașcalău Viorel, Costea Gheorghe sau învățătoarele și profesoarele Viorica Bujor, Maria Toderaș, Lucreția Popa, Viorica Pașcalău și mul? I alții au avut-o în clasa a V-a.

Biroul școlii a devenit dormitor pe „priciuri” pentru băieți, o altă cameră, vecină cu sala de clasă, dormitor pentru fete, bucătăria învățătorului era și a internatului, precum și cămara și grădina de zarzavat deveniseră proprietate a comunității de elevi și dascăli. Munca de bucătar era îndeplinită de către cadre și de către eleve. Laptele și carnea conservată erau primite cu ajutorul celor de la plasa Huedin. Bucătăream așa cum puteam și mâncam așa cum ne găteam. Când ne întâlnim azi, ne aducem cu drag aminte de zilele primului an în care elevii au învățat carte, noi ne-am experimentat pentru a deveni profesori și împreună unii cu alții am făcut o treabă bună.

Anul școlar 1949-1950 ne-a pus în față problema cuceririi de spații noi pentru dezvoltarea școlii. Dat fiind că în Traniș se găsea ridicată în roșu o construcție cu destinația de grajd comunal, organizația de partid își însușește necesitatea transformării construcției din grajd în școală și printr-un memoriu semnat de biroul o.b. PMR. Format din din Borta Matei, Negru Crăciun și Tulbure Ispas și avizat de către Cominetul provizoriu din Valea Drăganului – președinte Teodor Albu și secretar Leontin Florea. S-a intervenit la data de 25 iunie 1950 la județeana PMR Cluj, răspunsul l-am primit prin viu grai de la secretarul de plasă Orban, care ne-a spus indirect că facem un lucru bun.

A urmat o adunare de partid în data de 13 august 1950, în care s-a hotărât să se treacă la muncă pentru transformarea grajdului în școală. Suma necesară se va realiza din contribuția întregii populații. Semnează procesul verbal: Borta Matei, Negru Crăciun, Ioan Pașcalău-Toanea, Gheorghe Pașcalău-a Samoilii, Cătaș Gheorghe-Dongu, Popa Ioan-Sfăt, Borta Ioan-Cocioane, Tulbure Ispas-Rujii, Vidrean Crăciun, Matiș Ioan-Horti, Pașcalău Gavril-Cotîrc, Negru Ioan, Negru Ioan-Uțu, Bențo Onuț, Negru Iosif-Chifor, Popa Ioan-Mitruți, Preda Ioan, Tulbure Ioan, Aurel Negru, iar bătrânul invalid Costea Dumitru, omul căruia primul război mondial îi luase un picior, iar cel de-al doilea război pe cei doi fii ai săi, Crăciun și Aurel, căzuți în rândul vânătorilor de munte pe front, n-a semnat fiindcă n-a știut, dar și-a adus contribu? Ia de 500 lei.

Casa învățătorului a devenit bucătărie și cămară pentru meșterii din Huedin, ce au lucrat la terminarea localului, și ziua de 7 noiembrie 1950 am sărbătorit-o cu cele două clase în școală nouă. Internatul avea de acum să cuprindă pe cei 50 de elevi ai claselor V-VI, de aceea? I pe acest plan era nevoie de spațiu. Tranzacțiile pentru internat au fost mai grele. Localul din bârne era deja destinat cooperativei, de aceea, când am cerut ca jumătate să ni se dea nouă pentru internat, adunarea generală a organizației de bază n-a mai putut da un răspuns clar, opiniile erau împărțite. În final, treaba a fost hotărâtă de B.o. b, în care erau Borta Matei, Negru Crăciun și Negru Aurel.

În principiu, tovarășii au rămas de acord ca să se dea și pentru școală din local. Greutatea am întâmpinat-o la împărțirea unei săli de 8/6 m. Solicitam să ni se dea 4 rânduri de grinzi de tavan pentru școală, iar Borta propunea invers, un spațiu mai mare pentru cooperativă. În mijlocul sălii „am pus la vot”, dar Negru Crăciun se abținea mereu de la vot, căutam să ne convingem reciproc cu Borta și când credeam c-am realizat ceva iar votam și iar Crăciun ne lăsa, prin abținerea sa, să ne continuăm munca de convingere. Într-un timp, Negru Crăciun, omul care în 1944, cu pușca lui de vânătoare zdrobise pe fasciști, ne spuse calm: să împărțim frățește, câte trei grinzi la internat și trei la cooperativă. Sala respectivă a devenit sala de mese și meditație, luminată cu lămpi de petrol, cu un cuier sub streașină pentru „străiți” și cu o chemare lăuntrică adresată acestor copii de-a se ridica, de-a făuri un Traniș nou.

În această vreme am primit un ajutor prețios din partea colegului Negru Aurel, director al liceului nr. 10 Cluj, care a convenit să vină, fiind achitat din orele suplimentare ce le aveam cu soția, până ce într-o zi, șeful secției de învățământ al raionului Aleșd, Cociubei Dumitru, ne-a vizitat, aducându-ne încadrarea legală a domnului Negru, burse și schema pentru internat.

De la 5 burse, cât am avut pentru întreținerea clasei a V-a, am ajuns și până la 70 de burse, în raport cu nevoile și solicitările anilor care au urmat. Căldura cu care am fost înconjurați de domnii Cociubei și Darie de la raionul Aleșd, pentru noi a însemnat o îmbărbătare din partea unor colegi mai cu experiență.

Școala a crescut în anii următori și noi am primit încă o sală de clasă la Negru Ioan-Făniuc, ne-au rămas în continuare cele două săli de la Negru Aurel, am transformat clădirea construită în 1939 în două săli mari, cu antreu și pivniță, aveam dormitoare separate, organizate cu paturi de lemn cu etaj. În această perioadă am trecut la construirea a încă unei săli da clasă în clădirea de la „grajd”, sală situată spre miazăzi, construcție la înfăptuirea căreia au lucrat cadrele didactice și elevii mai mărișori și a cărei șarpantă a fost realizată prin ajutorul adus la procurarea materialului lemnos de către învățătorul Crețu Florian, un tânăr pe atunci necalificat, dar care, plin de avânt, dorea din inimă să ne fie folositor.

Colegele profesoare suplinitoare și învățătoare: Ana Giurgiuman, Elvira Tabără, Florica Florea, Mărioara Abrudan s-au atașat colectivului nostru și împreună cu Hossu Vasile, venit la noi în 1 septembrie 1951, Crețu Florian, au servit în mod sincer și cinstit cauza învățământului alături de cadrele de bază ale școlii.

În 1953 se încearcă „prima electrificare a școlii”. Eram dornici să-l abandonăm pe „Petrică”, petromaxul care pe lângă fum ne mai dădea și bătaie de cap pentru a-i găsi ciorapi cu…100 de lei. Aveam la discreție un dinam de tanc. „Mecanicul nostru”, profesorul Hossu, a cuplat o sârmă la dinam, pe care am transportat-o prin izolatori din toarta unor căni de porțelan, reușind să aprindem un bec la cap de linie. Ne-am bucurat că și la noi a ars lampa lui Ilici, dar am rămas și pe mai departe cu „Petrică” și cu speranța că odată va veni ziua electrificării, zi care a sosit atunci când trănișenii au reușit să înfigă pe harta năzuințelor lor un nou local de școală.

Școala nouă

Dezvoltarea învățământului, cuprinderea tuturor copiilor în școală și internat solicita trecerea de la improvizații la un local propriu. Anul 1954 ne aduce pe aceste meleaguri pe inginerul Urdea Vasile, cu care am plănuit și apoi am trecut la executarea fundației și a soclului. Lucrarea s-a executat extra plan de către T.R.C.L., din fonduri colectate de pe unde am găsit înțelegere și bunăvoință. Inginerul Urdea și-a asumat și grija acestui șantier, cunoscut sub numărul 64.

În calea noastră s-au găsit și atunci oameni care au încercat în mod josnic să ne oprească, adevărul a triumfat și în anul următor, 1955, am continuat a lucra cu aceleași mijloace locale, până spre finalul anului, când, găsindu-ne la centură, am beneficiat de o donație de 100.000 lei. Am executat suma primită și cu ajutorul lui Negru Ioan-Făniuc, am reușit să fasonăm materialul lemnos și în primăvara lui 1956, localul era deja acoperit.

Suprafața clădită era dreptunghiulară, cu dimensiunea de 32/17 m. Între timp am trecut la realizarea primei adăugiri, aripa ce se întinde spre sud-vest pe o suprafață de 20/8 m. Întreaga construcție s-a realizat de către muncitori din Traniș, Bologa, Morlaca, sub atenta grijă a maistrului Resteman Gheorghe. Săpăturile sunt duse la 1,5 m în adâncime, până la întâlnirea unui strat de piatră de râu. Piatra de râu este adusă din cariera Cheșcheș, iar cea de căptușeală interioară a zidurilor a fost adusă din grohotișul din fața școlii, din Dealul Mincii, pe o linie ferată ce traversa peste linia CFF și șosea, construită de către echipa CFF, sub conducerea picherului Achimaș Aurel.

Varul a fost realizat pe plan local, în varnița de la școală. Materialul lemnos pentru șarpantă a fost adus de la Neșu și de la Zărna, datorită deosebitului ajutor primit din partea lui Dolgog Ioan, șeful Ocolului Silvic Remeți. Muncitorii noștri forestieri au fost gata mereu la aprovizionarea cu piatră de granit, de var, cu lemn de foc, dar mai ales la procurarea lemnului pentru șarpantă. A cita nominal înseamnă a înșira întregul sat. Au fost prezenți duminica și câte 200-300 de bărbați și femei la lucru

Ajutorul întreprinderii forestiere, prin Giurgiu Ioan, a fost prezent și eficient, la care se adaugă îndrumarea din partea Comitetului raional PMR, prin instrutorul său Flora Leontin și Pop Vasile-Roșu, reținând spiritul de inițiativă și priceperea lui Gabrian Petru – președinte al Sfatului Popular Comunal Valea Drăganului, un om care, prin munca sa, și-a imortalizat numele, aici, la Traniș.

La deschiderea oficială, prilejuită de inaugurarea școlii din 14 septembrie 1957, au participat Neamțu Gheorghe – vicepreședinte al Sfatului Popular Regional Cluj, însoțit de către Petre Bucșa, Vasile Popa, din partea secțiunii din învățământ al regiunii, alături de Augustin Cenan – secretar al Comitetului raional PCR Huedin.

Tipografii ne întind o mână de frate

Ca unul care vedeam în cărți ajutorul nostru prețios, am stimat întotdeauna pe acei făuritori ai acestor bunuri, dar, sincer să fiu, am detestat felul cum conducerea Întreprinderii Poligrafice Cluj de prin 1952-1953 se purtase cu noi. Găzduindu-le în localul vechi o tabără de pionieri, am fost lăsați de către IP Cluj (organizatoarea acestei tabere), cu o zi înainte de începerea cursurilor, cu localul în condiții de neconceput, lucru ce ne-a făcul să purtăm o veșnică aversiune față de tipografi, aversiune ce s-a schimbat în deosebită stimă atunci când l-am cunoscut pe Alexandru Răuț.

Mă găseam la Huedin, îndeplinind temporar o sarcină de stat. Într-o zi al începutului de primăvară din anul 1958, am fost solicitat de către colegul Fekete Carol, inspector școlar la raion, ca să mă întâlnesc cu tovarășii de la Poligrafia din Cluj, care doreau să-și reorganizeze la Traniș tabăra de pionieri și școlari. Stima față de colegul Fekete mi-a purtat pașii spre secția de învățământ, însă gândurile îmi erau atât de tulburi, încât pentru mine întâlnirea a constituit un prilej de frământare și adâncă revoltă.

În cele trei ore de discuții cu reprezentanții unei instituții, ce-n sufletul meu înfiripase veșnicul refren „pentru ei e bine și așa”, n-am ajuns la nici un rezultat și cred că nimeni și nicicând nu mi-ar fi putut înlătura acest refren și, totuși, am plecat cu dânșii spre Traniș, hotărât să fac totul ca acești oameni să nu intre în școala noastră. Alăturat și plin de revoltă îmi venea în minte cum, în 1953, o zi și o noapte am muncit cu toții, cadre și oameni de servici, copii și mame, ca să ne recondiționăm școala. Eram în situația unui animal rănit, care se aruncă asupra vânătorului, asupra celui care-i pricinuise un rău.

Am simțit pe parcursul călătoriei că omul care îndeplinea funcția de director al IP Cluj e un om în primul rând, și gândurile lui sunt ale fiului de țăran care trudise pe petecul de pământ acolo în nordul Moldovei, ale tânărului muncitor tipograf, ale celui ce în acea vreme se specializase în inginerie poligrafică la Leipzig, în Germania. Rezervele îmi mai stăpâneau inima, dar discuțiile erau mai apropiate.

Aveam un local ce, în acele vremi, nu satisfăceau pe deplin, era copilul nostru drag cu care ne mândream și mai ales în care am fi dorit să realizăm un internat cu condiții cât de cât omenești. Ne luminam cu un petromax și cu lămpi de petrol, rețeaua electrică trecea la 10 km de noi, copiii ni se spălau în râu în tot timpul anului școlar, iar noi ne găseam epuizați de orice posibilități materiale. Școala se afla în câmp deschis, fără gard.

Pretențiile noastre față de condițiile de civilizație erau modeste, dar din punct de vedere financiar depășeau cu mult intențiile oferite de către Comitetul central al sindicatelor, care printr-un tovarăș care era prezent, a ripostat atunci când stabilind în scris înțelegerea, tov. Renț a semnat-o spunând în graiul lui moldovenesc: „vom face”. Îmi va rămâne veșnic în minte dialogul dintre omul care rămânea tot străin pentru noi, omul care în decursul discuției dorea să-și impună punctul de vedere în virtutea funcției și între tov. Renț, care i-a răspuns clar: „știu ce fac, vreau și trebuie să ajutăm o școală sătească.”

În următoarele zile s-a trecut la acțiune, școala a devenit din nou șantier. Tony Bacsi, instalatorul întreprinderii, a început amenajarea sălii pentru baie. În podul școlii s-a urcat un bazin de 2.000 de litri pentru apă, în bucătărie un boyler de 300 l, colecta mereu apă caldă care, concomitent cu preparatul hranei, era încălzită în potcoava din soba de gătit. S-au plantat dușuri și chiuvete, iar Tony Bacsi ne-a oferit apă caldă, apă rece. Cum dorești, ca-n București!

Copiii au început să cunoască binefacerea curățeniei, a băii, și grupe de muncitori forestieri veneau sâmbăta cu rugămintea de a face și ei baie, „așa ca-n armată”. Electricienii întreprinderii au întins instalația de curent și locul lui „Petrică” a fost luat de către un grup electrogen. Mecanic a devenit profesorul de matematică Hossu Vasile, care dimineața, la orele 6, vară-iarnă, era prezent și seara iarăși până la orele 21,30, când semnalul transmis prin trei întreruperi anunța seară de seară că întunericul va cuprinde școala, care însă, în dormitoarele călduțe și curate, adăposteau copiii ce-și făcuseră lecțiile la o lumină bună. „Petrică” era depășit și grupul electrogen constituia un început al năzuinței spre completa electrificare, ce timpul v-a aduce-o în 1964.

Curtea școlii era brăzdată de gropi și de de un șanț care stăruia ca mărturie a unui joagăr ce în urmă cu 70-80 de ani ființase în acest loc. Șanțurile pentru canalizare și acoperirea gropilor existente au fost prilejul dăruirii cu care muncitorii tipografi, în ieșirile de duminica, au știut să îmbrățișeze școala din Traniș. Influența directă a personalității lui Renț în rândul muncitorilor făceau neîncăpătoare camioanele care veneau la Traniș pentru a căra umplutura necesară amenajării curții. Echipele care încărcau în carieră, alături de Renț și Reman, secretarul de partid, erau în continuă controversă cu cele de la descărcat și nivelat, conduse de Petrean. După 4-5 ore de muncă, urma ieșirea câmpenească în care bucuria își purta până spre seară bucuria peste Traniș, în cântec și voie bună oamenii plecau cu dorința de a se reîntoarce cu plăcere. Întreținerea localului a constituit în continuare grijă deosebită a IP Cluj. Bătrânul zugrav, Erdos Bacsi, Tony Bacsi, instalatoru, l vor rămâne pentru totdeauna în amintirea noastră.

Anul 1958 a găzduit tabăra pionierească organizată de IP Cluj. La 30 iunie a avut loc o inundație peste noapte, care a înconjurat localul și apa, în curtea școlii și pe drum, depășea 50 cm. În Băiasă, drumul a fost rupt până la linia ferată, dar copiii n-au suferit nici o clipă. Li s-a adus mâncare în saci peste Dealul Mincii și în zilele următoare au refăcut drumul. An de an Poligrafia și-a organizat tabăra, până în 1963, când aceasta a trecut la Ministerul Învățământului.

Plecarea întreprinderii Poligrafice și predarea localului pentru colonie preșcolară a constituit pentru noi o frânare a elanului, am găsit totuși înțelegere și preocupare atunci când organizatoarea coloniei era Susana Giurgiuman, de la grădinița nr. 10 Cluj, altădată înțelegerea a fost mai fugară.

În 1964 clădirea din lemn fiind mult prea solicitată cu ocazia taberelor din 1962-1963, a fost lovită de ciupercă și oamenii care avea o responsabilitate la raion au ales calea cea mai ușoară, ordonând demolarea, în loc să fie izolată și stârpită ciuperca. Prin această măsură ne-au fost răpite două săli, de lemn ce-i drept, dar noi le întrebuințam și ne erau necesare.

Am trecut la înfăptuirea adăugirii din partea nordică a clădirii, continuând pe 17 m spre șosea și realizând două săli mari, una mai mică și coridorul. Am valorificat ce am putut din fosta școală și am mai primit de la Secția de învățământ a raionului, prin grija șefului de secție, Teodor Roșca, 30.000 lei. Am mobilizat pe veșnic prezenții noștri consăteni, trenul a fluierat din nou munca la încărcat și descărcat de piatră, de var, bolovani de râu. Cu ajutorul material al comitetului de părinți, am terminat abia în 1967, ca apoi, în 1968, să trecem la partea paralelă, spre vale, pe care, la fel, prin munca trănășenilor s-a dat în folosință și această parte. Au fost realizate în total trei săli mari, trei mai mici și două coridoare.

Cuprinderea în școală

Arhiva școlii din Traniș nu depășește primul război mondial. Sematismul de la Blaj consemnează existența în 1900 a 58 de școlari: feciori 36 și fete 22, la care se adaugă cei de la cursurile de repetiție în număr de 30, dintre care: 16 feciori și 14 fete. Luând în considerare faptul că în 1900 populația satului a fost de 969 locuitori, comparând cu 1910 când populația școlară între 6-14 ani este de 23%, rezultă existența aproximativă a 223 copii de vârstă școlară, din care se atestă cuprinderea a 88, deci într-un procent de nici 40%. Numărul celor ce știu carte este stabilit în 1910 la 142, respectiv 12,55%, în unele cătune mai îndepărtate situația fiind și mai precară.

În cătunul Vale-Vârtopele, din 100 de locuitori cunosc carte doar 8, respectiv 8%, iar în Merișor, din 160 de locuitori cunosc carte 2, respectiv 1,25 %. Pentru ridicarea acestui sector va apare în 1940 școala din Vale, care-și va imprima activitatea în ridicarea acestor cătune.

Sematismul de la Blaj din 1911 consemnează existența în 1911 a 66 școlari cuatidieni și 32 de repetiție. Luând ca bază de calcul cei 260 de copii de vârstă școlară din 1910, rezultă că procentul de cuprindere în 1911 este mai redus decât în 1910, coborând la 37,7%.

Un singur cadru didactic și o singură sală de clasă, care în 1912 se dărâmă, e tot ce se face pentru cei 260 de copii existenți în 1910, între 6-14 ani. Însăși preocuparea statului austro-ungar pentru ținerea în întuneric a populației, și în special a celei românești, este de așa natură încât nu-i posibilă instruirea maselor.

În 1908, veniturile totale ale comunei sunt de 3.739 coroane, din care se cheltuiesc doar 3.283 coroane, pentru cultură sunt alocate 20 de coroane, deci cca 0,6 %, în timp ce pentru căruța notarului 187 coroane, mai bine de opt ori mai mult.

Susținerea școlii se făcea de către comunitatea religioasă, părintele achita pentru fiecare copil 5 coroane și un car de lemne, ca salar învățătorului. Sematismul din 1911 vine și confirmă cele ce mi-au fost relatate de Negru Ioan și Negru Gheorghe, într-adevăr cantorul docente primea un salar anual de 600 coroane, de unde, calculând 98 de elevi cu 5 coroane, plus 98 de care de lemne, rezultă, aproximativ, cele 600 de coroane. Având în vedere însă că 10 coroane era o oaie bună, părintele prefera să-și lase copiii neșcolarizați și numai insistența dascălilor și a unor preoți mai inimoși aduceau, atât cât puteau, copiii la școală.

Recensământul populației din 1930 ne oferă date destul de modeste. Procentul celor ce știu carte este consemnat la 22,3 %, respectiv 152 bărbați și 65 femei. Anuarul învățământului primar de stat din 1933 vine să facă lumină în situația învățământului din această perioadă: din totalul de 162 de copii de vârstă școlară, sunt înscriși 94. Aceștia sunt școlarizați de către singura învățătoare, Maria Șiancu, salarizată cu 2.500 lei lunar, iar al doilea post este liber. Învățătoarea lucra singură cu 94 de elevi, e normal că lucra așa cum e posibil de acționat în astfel de cazuri. Alți 68 de elevi nu erau nici măcar înscriși. Copiii rămâneau patru clase, rupți de școală, legați de greutățile vieții, încât pe parcurs știința de carte se rezuma la alcătuirea unei semnături.

Procentul acesta scăzut de 58%, care reprezintă elevii înscriși și câți poate n-or mai fi frecventând din aceștia, este absolut explicabil. Școala din Vale n-a existat și astfel peste 40% din copii ar fi trebuit să parcurgă zilnic între 15-20 km. Se cunosc cazurilor unor copii dornici de învățătură, care la 10-11 ani, frecventând clasa I, parcurgeau drumul Meroșor-Traniș Deal și retur (22-24 km), dar aceștia au constituit cazuri extrem de izolate.

Cercetând arhiva școlii din Deal, rezultă că între 1925-1939 au fost înscriși în clasa I 188 de băieți, din care promovează 126, 26 sunt repetenți, iar 36 neșcolarizați. Cam în aceleași limite este și situația la fete. Din totalul de 170 eleve înscrise în clasa I, au promovat 124, 14 au rămas repetente, iar 32 neșcolarizate.

Urmărind școlarizarea contigentului din clasa I, se constată că efectivul care este înscris între 1928-1939 (perioadă în care cei 126 de băieți promovați în clasa I trebuiau să termine clasa a IV-a) se găsesc înscriși 123, din care promovează clasa a IV-a 76, 21 sunt repetenți, iar 26 neșcolarizați, de unde rezultă că: din 188 de elevi înscriși, ajung să promoveze clasa a IV-a 76, respectiv 40%. Și dacă ținem cont că procentul celor înscriși este de 58%, rezultă că în mod real ajung în finalizarea școlii de 4 ani un procent de 21% din contigentul de băieți. La fetițe, situația este la fel de dezastruoasă. Din totalul de 170 înscrise în clasa I, au promovat 124. Din cele 136 înscrise în clasa a IV-a, promovează 75, 11 rămân repetente, iar 50 neșcolarizate. Din contigentul real de 234 eleve, ajung înscrise 42% și promovează 32%.

Situația elevilor ce absolvă clasa a VII-a este concretizată în următoarele cifre: sunt înscriși 8 băieți, absolvă 3 și 5 rămân neșcolarizați, iar din rândul fetelor ajunge înscrisă o elevă, care rămâne neșcolarizată.

Cu toate străduințele unor cadre didactice, condițiile materiale împletite cu concepția înapoiată, înscriu un procentaj de 22-25% a știutorilor de carte, iar restul în actele civile sau pe statul de plată ²trag cruce². Cât de mult este împământenită această noțiune în gândul trănișanului se vede și azi. Când tinerii absolvenți ai școlii generale se logodesc, întrebuințează noțiunea „am tras cruce”, amintire sumbră a vremurilor când notarul lua mâna tânărului și-l conducea să facă ²cruce cu pana², peste care urma amprenta celui ce-n felul acesta semna.

Utilizând datele recensământului din 1930, lă următoarele: din totalul de 977 persoane existente în 1930, de la 7 ani în sus, se stabilește următoarea situație a știutorilor de carte.

Popu-lația de la 7 ani în sus

Știutori de carte

Instruire extrașcolară

Instruire primară

Instruire secundară

Instruire profesională

M

487

3

145

3

1

F

493

64

Neștiutorii de carte pe grupe de vârste:

Total

7-12 ani

13-19

26-64

65 și peste

Vârstă nedecla-rată

Știutori de carte nedeclarați

M

36

42

205

42

3

4

F

49

90

248

34

5

3

Cei 450 de analfabeți din care 380 în sectorul școlii din Vale, nou înființată în 1940, precum și concepția înapoiată, mai ales când este vorba de fete/de a nu le face nici dăscălițe nici preotese/.

După terminarea războiului situația se îmbunătățește considerabil, astfel:

Clasa I

Școala

Peri-oada

Sex

Înscriși

Promovați

Repe-tenți

Neșcola-rizați

Traniș Deal

1945-1948

M

38

22

8

8

F

33

18

6

9

Traniș Vale

1945-1948

M

46

40

6

F

39

23

2

14

156

103

18

37

Clasa a IV-a

Școala

Peri-oada

Sex

Înscriși

Promo-vați

Repe-tenți

Neșcola-rizați

Traniș Deal

1945-1948

M

17

13

4

F

23

16

5

2

Traniș Vale

1945-1948

M

14

13

1

F

8

8

62

50

10

2

Numărul celor care absolvă clasa a VII-a primară este mai mare în decursul celor 3 ani, 1945-1948, decât în întreaga perioadă dintre cele două războaie mondiale.

Clasa a VII-a

Școala

Peri-oada

Sex

Înscriși

Promo-vați

Repe-tenți

Neșcola-rizați

Traniș Deal

1945-1948

M

6

1

2

3

F

9

3

6

Traniș Vale

1945-1948

M

13

12

1

F

8

5

3

36

18

9

9

Analizând situația clasei i între 1948-1965 obținem următoarele cifre:

Clasa I

Școala

Peri-oada

Sex

Îns-criși

Promo-vați

Repe-tenți

Neșco-larizați

Traniș Deal

1948-1965

M

118

97

4

17

F

112

91

7

24

Traniș Vale

1948-1965

M

89

81

7

1

F

110

96

11

3

439

365

29

45

Clasa a IV-a

Școala

Peri-oada

Sex

Îns-criși

Promo-vați

Repe-tenți

Neșcola-rizați

Traniș Deal

1948-1965

M

126

107

1

18

F

107

95

4

8

Traniș Vale

1948-1965

M

100

97

1

2

F

94

87

5

2

427

386

11

30

Clasa I

Școala

Peri-oada

Sex

Îns-criși

Promo-vați

Repe-tenți

Neșcola-rizați

Traniș Vale

1965-1972

M

29

29

F

29

27

2

Traniș Deal

M

25

23

2

F

38

37

1

Meri-șor

M

2

2

F

6

6

Dealul Mincii

M

3

3

F

3

3

135

130

5

Clasa a IV-a

Școala

Peri-oada

Sex

Îns-criși

Promo-vați

Repe-tenți

Neșcola-rizați

Traniș Vale

1965-1972

M

28

28

F

32

29

3

Traniș Deal

M

27

26

1

F

36

34

2

Meri-șor

M

4

4

F

3

3

Dealul Mincii

M

2

2

F

1

1

133

127

6

Cărările se închid și se deschid apoi în drumuri largi

Am încercat să străbat cărările satului meu, pășind pe ele cu sfială și emoție. Pe aceste cărări, trănișenii au bătătorit istoria vieții lor zbuciumate, în care au pornit tumultos, cu coasa și lancea în mână, cu sumanul îmbăierat, ștergându-și sudoarea cu mâneca largă, să se reîntoarcă pe dealurile împădurite sau… să plece acolo unde furia domnilor ar fi fost mai molcomă. Cu cioareci strânși pe picior, încinși peste mijloc cu „cureaua cea lată”, cu părul dat după ureche, ducându-și în desagi sărăcia, ei au străbătut cărările istoriei, trecând de atâtea ori peste punțile râurilor învolburate și răpind domnilor legitimul drept de-a trăi aici în acești munți ai Țării de piatră.

Pe aceste cărări am pornit și eu cu straița în spate și în decursul anilor ce mi-au umplut și mie calea, am adunat tot ceea ce poveștile minunate ale bunicului meu, plutașul, ale părinților mei și ale tuturor celor pe care i-am întâlnit în cale, mi-au oferit. Am adunat în sanctuarul sufletului meu și ceea ce nenea Negru Gheorghe sau baciul Râpa înșirau din aduceri aminte, episoade pe care, rând pe rând, le-am confruntat cu alte informații, verificându-le, atât cât s-a putut, autenticitatea.

Atât cât puterea de cercetare mi-a permis, am pătruns în documentele care atestă măcar ceva despre Traniș, despre oamenii și locurile sale. Am reținut cu deosebită admirație toată dârzenia, setea de viață și dragostea pătimașă pentru glia străbună și, mai ales, hotărârea cu care oamenii acestor stânci și-au înscris cu demnitate prezența pe drumul istoriei.

De pe aceste culmi, glasul calm și răscolitor al buciumelor, dangătul de clopot tras într-o ureche, ca și răpăitul Z.B.- Urilor și a puștilor mitralieră și-au deschis loc în istorie.

Coborât din plaiurile Dealului Mincii, am pășit alături de acești consăteni minunați și mi-am găsit împlinirea în străduința de a le înțelege năzuințele. În rândurile pe care le-am depănat, am încercat să redau crâmpeie din viața acestui sat. Aș dori să fiu înțeles că am îndeplinit o sarcină de pionierat, istoria acestui sat, aspectele multiple ale vieții sale, pot fi subiectul a numeroase însemnări și aș dori ca să se rețină că-n străduința mea am împletit tot ce am putut. Voi simți o nespusă bucurie dacă în anii viitorului, urmașii vor adăuga noi file din cartea trecutului acestui sat, precum și cele ale viitorului, pe care sunt convins că Tranișul le va crea.

În străduința mea de a înfățișa prezența Tranișului pe treptele istoriei, m-am bucurat de înțelegerea și sprijinul tuturor celor cărora le-am solicitat, tuturor le transmit deosebita mea afecțiune. Prin aceste rânduri am dorit să-mi manifest emoția unei vieți ce și-a depănat firul într-o continuă străduință de a-mi cinsti calitatea de om născut pe aceste meleaguri. Anii vieții mele s-au scurs aici la Traniș și bucuriile vieții mele au fost cele ale satului. Am simțit stima și ajutorul, inima caldă a acestor oameni de la munte, am trăit printre ei și împreună ne-am împlinit reciproc năzuințele.

Drumurile vieții mele, anii de zbuciumul clipelor ce le-am trăit se apropie poate mult prea devreme de amurg. Atât cât am fost, am avut satisfacția unei îndatoriri împlinite. M-am bucurat de înțelegere, stimă și apreciere și acest lucru m-a înaripat și-n clipele în care deznădejdea îmi rodea inima.

Am înțeles că este nevoie de mine și nicăieri n-aș fi reușit să fiu mai util poporului decât la Traniș. Pornind de la înțelegerea căminului familial, a soției – ortacă și ea pe drumul unui sfert de veac – celor doi fii – unul profesor și altul sociolog, mi-am găsit răgazul de a trăi pentru sarcinile atât de minunate ce le-am preluat cu dragoste în activitatea mea.

Azi când cărările drumului meu sunt tot mai strânse, năzuința gândului meu se îndreaptă spre generația pe care am crescut-o. Ei îi închin întreaga mea străduință, precum ei îi las căi largi, căi ce i se deschid în față pe drumul minunat al Tranișului zilelor de mâine.

A trăi pentru un ideal este supremul țel al unei vieți. Tranișul poate constitui, cu oamenii săi harnici și cinstiți, dorința unei împliniri.

Înțelegerea, respectul și aprecierile primite, mi-au arătat că sunt pe drumul cel bun în cele pe care le-am înfăptuit, că sunt util satului natal, și aceasta m-a făcut să depășesc unele momente de deznădejde. Azi, ca și atunci, când cărările drumului meu vor fi urmate și de către alții, gândurile mi se îndreaptă spre generațiile pe care le-am crescut, alături de colegii mei, în școala din Traniș. Lor le închin întreaga mea strădanie, lor le las deschise căile largi de acțiune pentru ridicarea în continuare a Tranișului.

Ca fiu al acestui sat, trăind permanent în mijlocul gândurilor și năzuințelor acestor săteni, cu recunoștință și deosebită stimă, cuprind pe toți acei care de-a lungul anilor au știut să-și aducă aportul la ridicarea acestui sat. Năzuința spre viitor continuă să fie torța zilelor ce vin și Tranișul va crește mereu, în măsura în care va fi condus de oameni.

Bibliografie

1. Istoria României, vol. I, Editura Academiei R.S.R, 1960.
2. Din Istoria Transilvaniei, Editura Academiei R.S.R., vol. I, 1960, vol. II, 1961.
3. Sematismul venerbilului cleru al Arhidiacezei Metropolitane greco-catolice a Alba-Iuliei și Făgărașului pe anul 1880.
4. Idem, pe anul 1900.
5. Idem, pe anul 1911.
6. Nicolae Albu, Istoria învățământului românesc din Transilvania până la 1800, Blaj, 1944.
7. Nicolae Albu, Istoria Școlilor românești din Transilvania între 1800-1867, Editura Didactică și Pedagogică, 1971.
8. Nicolae Firu, Date și documente cu privire la istoricul românesc din Bihor-Arad, 1910.
9. Dr. Onisifor Ghibu, Cercetări privitoare la situația învățământului nostru primar, Sibiu, 1911.
10. Colectiv, România în războiul antihitlerist, Editura Militară, 1966.
11. Anualele Institutului de istorie a C.C. al P.C.R., nr. 1, 1966.
12. Silviu Dragomir, Avram Iancu, București, 1968.
13. Horea Ursu, Avram Iancu, București, 1966.
14. Gheorghe Popovici, Istoria românilor bănățeni, Lugoj, 1904
15. Mihai Fătu, Ion Spălățelu, Garda de fier – organizație teroristă de tip fascist, Editura Politică, 1971.
16. Călători străini despre tările române, vol. I, E.S., București.
17. Eugen Dunca, Administrația românească în județul Cluj.
18. Armata română în răjboiul antihitlerist, Editura Politică, București, 1965.
19. Contribuția României la victoria asupra fascismului, Editura Politică, 1965.
20. Octavian Bădină, Un sat din țara de sub munte, Editura Academiei R.S.R., București, 1970.

21. Miron Constantinescu- Cercetări sociologice 1938-1971, Editura Academiei R.S.R., București, 1970.
22. Ștefan Pascu, Voivodatul Transilvaniei, vol. I., Editura Dacia, 1971.
23. Vasile Popa, Metodica predării istoriei patrie noastre în clasa a VII-a, Editura Didactică și Pedagogică, 1959.
24. Teodor Gal, Valorificarea instructiv-educativă a elementelor de istoriei locală.
25. Compilatae Constitutiones regni Transilvaniae-Partium Hungariae eidem annexorum, Claudiopolis anno MDCXCV.
26. Buletinul statistic al provinciei Transilvania.
27. Situația statistică a Transilvaniei.
28. Recesământul populației din 1930.
29. Mișcări ale populației în parohia Traniș.
30. Magyar statistztikai kozlemenyek ij sorozat, Budapesta, 1933.
31. Magyar Lexikon, Familia Banffy.
32. Baross Karoly, Magyarorszag foldabirtokasai, Budapesta, 1893.
33. Balazs Andras, Adatok az erdelyi kisebbsegek iskolavedelmi kuzdelmeihez, Editura Minerva, Cluj, 1929.
34. Szilagyi Ferentz, A Horia vilag Erdelyben, Budapesta, 1872.
35. A szavazasra jogosnet tenyleges kozo birtokosok jegyzeke Tranyson, 1905.

↓
error: